Skip to main content

Silniční daň dieselgas osvobozeno !

Od 27.2.201628 března, 2017Diesel na plyn
Diesel na LPG duální pohony dieselgas

Silniční daň dieselgas - osvobozeno

Silniční daň dieselgas – vozidla s duálním pohonem Dieselgas osvobozena !

Duální pohony dieselů známé pod zkráceným názvem Dieselgas spoří svým provozovatelům nemalé finanční prostředky na nákladech za pohonné hmoty, které ušetří částečným nahrazením motorové nafty levnějším a ekologičtějším plynem a to buďto LPG, nebo CNG, případně Bioplynem a v blízké budoucnosti také velmi efektivním LNG (zkapalněný zemní plyn).

Od povinnosti platit silniční daň jsou podle § 3 zák.č.16/1993 sb. v platném znění, osvobozena všechna vozidla, která používají jako palivo plyn (LPG, CNG..). Platí to tedy i vozidla s dieselovým motorem provozovaným v tzv. duálním režimu Dieselgas. Toto osvobození platí pro všechna vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 12t.Silniční naň dieselgas neplatí

To je velmi dobrá zpráva pro dopravce, kteří hledají každou možnost, jak ušetřit náklady při provozu svého vozového parku. Duální systém Dieselgas LPG, nebo CNG nabízí nejen přímou úsporu financí formou nižších nákladů na pohonné hmoty, ale uspoří i paušální náklady, které by jinak provozovatel musel zaplatit. Navíc, systém dieselgas přispívá k menšímu zatěžování našeho životního prostředí díky ekologickému provozu s nižší produkcí škodlivých látek do ovzduší díky lepšímu spalování motorové nafty v kombinaci s přidávaným plynem.

Silniční daň za dieselgas se neplatí

Duální pohony Dieselgas LPG a Dieselgas CNG neplatí silniční daň


 

znění platné k 1.1.2016

§ 3

Osvobození od daně
Od daně jsou osvobozena:

a) vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako kategorieL1) a jejich přípojná vozidla,

b) vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,

c) vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období,

d) vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla bezpečnostních sborů2a), obecní policie, sboru dobrovolných hasičů, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu k vozidlu. Pro vozidla poskytovatele zdravotních služeb a vozidla důlní a horské záchranné služby nevybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy je rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla (sanitní, záchranářská),

e) vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla – značkovače silnic a vozidla správců komunikací3d) nebo osob pověřených správcem komunikací, která jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací,3d) s výjimkou osobních automobilů,

f) vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která

1. mají elektrický pohon,

2. mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,

3. používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG, nebo

4. jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85,

g) vozidla požární ochrany používaná jednotkou hasičského záchranného sboru podniku podle zákona upravujícího požární ochranu vybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu vozidla,

h) vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, pokud nejsou používána k podnikání.

2a) § 1 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

3d) § 3d a 9 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 27/1984 Sb.